Jaarverslag 2010

Inhoud:

1. Uit het jaar 2010
2. Ontwikkelingen binnen onze projecten
3. Vergaderingen medewerkers
4. Activiteiten
5. Financieel overzicht
6. Samenstelling bestuur

1. Uit het jaar 2010

Er gebeurde in het jaar 2010 in de persoonlijke sfeer:
Theo is 70 geworden en vierde dat met een high-tea, waar alle leden van de SOV bij uitgenodigd waren; als voorzitter gaat hij met pensioen, maar blijft lid van de SOV.

We begroeten Ellen Vooijs-Harmsen als nieuwe voorzitter. Zij wordt ook begeleider/ondersteuner van een eventuele maatschappelijke stagiair(e).

Toos de Meester, één van onze donateurs, komt onverwacht te overlijden.

Ineke en Merijn Vermast komen de groep versterken: Merijn sluit aan bij de Brazilië-subgroep en Ineke wil graag een website maken!

2. Ontwikkelingen binnen onze projecten

TANZANIA

De subgroep Tanzania bestond in 2010 uit: Cockie Jongenelen, Thea van Dijk, Riek Looij en Marianne Scheers.Health Centre Ussongo:

De medische post onder supervisie van dr. sr. Angela Panga heeft een aanvraag gedaan van € 500 voor de aanschaf van medicijnen zoals antibiotica en kinine. Veel voorkomende aandoeningen zijn dan ook luchtweginfecties en malaria. De medische post ligt in een gebied waar de bevolking erg arm is en dientengevolge niet voldoende in staat om te betalen voor de medische hulp die geboden wordt.  Het gevolg is dat de medische staf te weinig geld ontvangt  om de salarissen van het personeel te betalen. Dit is dan ook de reden dat er een tweede hulpvraag tot ons gericht werd. Er stond namelijk nog een salarisschuld open van € 2000,-  van 2 verpleegsters en 1 laborant die de medische post vorig jaar al hadden verlaten. Inmiddels is er overleg met de overheid om te voorzien in de salarissen van gekwalificeerd personeel en we hopen dan ook op een positief bericht.

Health Centre Kaliua:dr.sr.Theresia Balisimaki heeft de supervisie over de medische post en heeft een verzoek gedaan voor een bijdrage voor de aanschaf van een afval verbrandingsoven. Ter informatie stuurde zij een uitgebreid plan met de bijbehorende bouwtekening van de oven. Dit jaar hebben we de eerste helft ( € 2250,- ) van het totale bedrag overgemaakt voor de bouw en wachten op  foto’s en nadere berichten omtrent de aanvang van de bouw. Ook kregen we een uitgebreid jaarverslag over de activiteiten aangaande behandelingen en operaties.

 Sinds het begin van het jaar zijn we in contact gekomen met Paul Chobo van het aartsdiocees Tabora; hij is secretaris van de medische posten. Het contact met hem loopt via de email en hij bemiddelt tussen de SOV en de medische posten wanneer er een aanvraag komt voor een project. Daarnaast onderhouden wij natuurlijk ook schriftelijk contact met de zusters van de desbetreffende medische posten.

Stichting Tabora:  dr. George Joosten en zijn vrouw Gon zijn 3 maanden in Tanzania geweest om hun project in Ndala te begeleiden en te ondersteunen. Wij hebben weer op financiële wijze een bijdrage van € 500,-  kunnen leveren. Zij zijn tevens onze contactpersonen met de medische posten in Ussongo en Kaliua . Dit jaar heeft dr. Joosten samen met Paul Chobo onze projecten bezocht en verslag aan ons uit gebracht op onze jaarlijkse avond voor donateurs in november.

OEGANDA

De subgroep Oeganda bestond in 2010 uit: Nel Heij, Wil Koppejan, Gisela Halfhuid en Ellen Vooijs

U R D T – Meisjesschool, een meisjesschool in het Kibaale district van Oeganda.
Eind 2009 maakten wij € 2900,00  over voor het aanschaffen en/of vervangen van materialen voor wis-, natuur- en scheikundelessen. Het duurde even voor er antwoord terugkwam, maar aan de foto’s was te zien hoe het materiaal al in gebruik was bij diverse leerlingen.

In juni 2010 kregen we een berichtje dat de meisjesschool alweer haar 10e verjaardag hoopt te vieren. Feest! Via Skype hebben de meisjes in Oeganda contact gehad met de Comeniusschool uit Den Haag met als doel: visie creëren voor de toekomst en iedereen inspireren om actie te ondernemen met als hoofddoel:
–          Respect en zorg voor alles wat leeft
–          Bescherm de natuur en de omgeving
–          Iedereen heeft recht op de noodzakelijke dingen
–          Leef eerlijk, open en in vrede met iedereen.
Omdat zon, regen en wind ook niet stil zitten gaan er verschillende daken lekken en werd het  tijd voor ook nog andere onderhoudswerkzaamheden.

Via de Elimu stichting in Nederland worden er 8 vrijwilligers op pad gestuurd om samen met de (technische) studenten van de school in Oeganda deze werkzaamheden te gaan verrichten. Inmiddels weten we dat zij daar de voorbereidende werkzaamheden hebben gedaan (zoals dakgoten repareren en vernieuwen, lekkages oplossen, regenpijpen bevestigen en afvoerputjes maken).

Vanuit de school kwam daarna de vraag of wij konden helpen met een donatie voor het aanschaffen van watertanks. In die tanks kan het regenwater opgevangen worden, waarna het gefilterd kan worden om het te kunnen drinken en om het te gebruiken in de keuken en daarna voor de moestuin.
In 2011 zullen we hierover een besluit nemen.

We kunnen hier in de kranten lezen hoe de dictatuur in Oeganda toegepast wordt; hoe mensen die anders denken en leven (wat wij in Nederland normaal vinden) moeten terechtstaan en soms moeten vechten voor hun leven. Daar spreken we onze bezorgdheid over uit!

BRAZILIË

De subgroep Brazilië bestond in 2010 uit: Jaap Evertse, Annie Evertse, Theo Schelhaas, Ingrid Berg, Merijn Vermast en Wilma Franke.

Escola Família Agricola de Sobradinho (EFAS)
Gedurende het eerste halfjaar van 2010 werkte Leyla Safta, een Roemeense jonge vrouw, als afgezante van de Duitse “Trägerverein” AGIP (de organisatie van Pastor Schulz) in de EFAS.

Naast haar eerste opdracht – de pedagogische bijscholing van de leerkrachten – gaf zij ook leiding aan de geplande opknapbeurt van de inmiddels twintig jaar oude school. De SOV financierde met een bijdrage van €  2.500 de vernieuwing van het schoolmeubilair en een aantal noodzakelijke reparaties aan de leslokalen.

In augustus bezocht P. Schulz  met een kleine delegatie de school. Onder zijn leiding werd de eerste leraarswoning afgebouwd. Tot zijn teleurstelling bleek de AMEFAS (het voornamelijk door oud-leerlingen gevormde schoolbestuur) nog niet de noodzakelijke maatregelen te hebben getroffen om te verzekeren dat de school ook in 2011 de noodzakelijke erkenning krijgt. Aan een noodzakelijke voorwaarde was niet voldaan: de meeste leraren bleken geen geldig arbeidscontract te hebben, en weigerden, daartoe aangezet door de voormalige directeur Maurício, een nieuw contract te ondertekenen. Maurício heeft inmiddels de school verlaten. Uit latere berichten is gebleken dat de school intussen weer functioneert.

Tijdens zijn verblijf in Sobradinho heeft Pastor Schulz belangrijke gesprekken gevoerd met o.a. de koepelorganisatie van EFA’s, het stadsbestuur en onderwijsautoriteiten in Juazeiro. Onderwerp: Herziening/hervorming van het schoolconcept. Dit is, gezien de veranderde maatschappelijke ontwikkelingen in de regio Sobradinho dringend noodzakelijk. Familielandbouw in de caätinga is een verdwijnend verschijnsel.

Zowel de prefect (burgemeester) als de câmara (gemeenteraad) en de genoemde onderwijsautoriteiten hebben hun medewerking toegezegd bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek waaruit moet blijken op welke wijze de school in de toekomst maximaal kan blijven voorzien in de behoefte aan voortgezet onderwijs voor minder draagkrachtige jongeren in Sobradinho en omgeving. .

Zoals eerder aangekondigd staat de school voor wat betreft de normale exploitatiekosten met ingang van 2011 op eigen benen, de leraren worden voortaan betaald door de overheid.

ACCS (Associação de Comunicação Comunitária de Sobradinho)
Radioproject
Voor zover ons bekend is het  proces dat ACCS aanspande tegen de overheid (teneinde alsnog overeenkomstig de oorspronkelijk verleende vergunning met uitzending te mogen starten) nog steeds niet afgerond.

Internetcentrum
De vereniging ACCS exploiteert intussen zoals reeds in het vorig jaar beschreven met succes een computercentrum voor minvermogenden. Er is in 2010 geen beroep gedaan op financiële ondersteuning door de SOV.

Crêche Gente Valente
De tweede fase van het verbouwings-masterplan behelst (a) een ingrijpende verbouwing van de keuken en (b) de aanleg van een “speeltuin” voor de kleuters, met toestellen als schommels, een klimrek e.d., gericht op de fysieke ontwikkeling van de kleintjes.

Eind 2010 is e.e.a. grotendeels gereed. Overmaking van de door ons toegezegde bijdrage (maximaal € 4000,-) wacht op de definitieve afrekening.

PACS (Projeto de Ação Comunitária de Sobradinho)
Zoals in het vorige jaarverslag is te lezen verzorgt PACS (een vorm van buitenschoolse opvang voor kinderen uit een absolute armoedewijk) een eenvoudige maaltijd per dag  voor de door haar bereikte kinderen.

In maart besloten we unaniem maximaal € 2.900,- (het door PACS verwachte tekort) bij te dragen in de maaltijdvoorziening voor het jaar 2010.

Hiervan is € 1.500 overgemaakt met toezegging dat het tekort zal worden aangezuiverd na ontvangst van een totale afrekening 

3. Vergaderingen medewerkers

Hieronder volgt een overzicht van wat tijdens de in 2010 gehouden bijeenkomsten van de medewerkers van de stichting, naast de vaste agendapunten als notulen, ingekomen post, nieuws over de projecten e.d. aan de orde kwam:

Vergadering 27 januari:
* evaluatie adventsmarkt 2009
* we maken een opzetje voor het aanbieden van een maatschappelijke stageplaats
* introductie van het project PACS: Projeto de Ação Comunitária de Sobradinho

Vergadering 17 maart:
* aankondiging van veel data voor veel verschillende activiteiten
* we zijn op zoek naar en nieuwe voorzitter
* we bespreken het concept (financieel) jaarverslag. Kascontrolecommissie voor 2011: Wil en Theo. De jaarverslagen worden verstuurd samen met een handgemaakte sleutelhanger uit Tanzania, meegenomen en gesponsord door de fam. Joosten
* we besluiten € 500,- te doneren aan de Stichting Tabora
* we besluiten € 2000,- mee te geven aan pastor Schulz voor nieuw schoolmeubilair op de EFAS
* we besluiten € 2900,- over te maken naar PACS voor het verstrekken van dagelijkse maaltijden

Vergadering 19 mei:
* Ellen Vooijs wordt met algemene stemmen benoemd tot voorzitter. Theo draagt het stokje over
* we krijgen verslag van de reis van George Joosten, die in Kaliua en Ussongo is geweest
* de PR groep buigt zich over een nieuwe (kleuren)folder
* evaluatie open dag bij Kaasboerderij Schellach

Vergadering 23 juni:
* van het Lange Jan Project in Middelburg krijgen we € 850,-!
* we bespreken de mogelijkheden tot het financieren van een verbrandingsoven voor Kaliua
* we besluiten € 500,- bij te dragen voor de aanschaf van medicijnen tegen malaria en luchtweginfecties (Ussongo)
* organisatie Historische Markten en dorpentocht

Vergadering 23 september:
* we begroeten 2 nieuwe leden: Ineke en Merijn Vermast
* evaluatie historische markten; volgend jaar kunnen we gebruik maken van een aanhanger
* evaluatie dorpentocht met 3200 fietsers!
* evaluatie Hagenpreek
* we besluiten € 2250,- (zijnde de helft van het toegezegde bedrag) te doneren voor de verbrandingsoven in Kaliua

Vergadering 27 oktober:
* evaluatie open dag bij Kaasboerderij Schellach
* evaluatie Millenniumevenement en workshop bij de Gemeente Veere
* we besluiten € 2000,- over te maken naar Ussongo om de opgelopen salarisachterstand te kunnen voldoen
* we spreken onze bezorgdheid uit over het regime in Oeganda; vooral over hoe men daar met homoseksuelen omgaat
* voorbereiden houthakkers- en waterputtersavond. Organisatie is in handen van Wil, Thea, Riek en Wilma. Gasten: Dochter van vrijwilligster (microkredieten) en de familie Joosten
* voorbereiden adventsmarkt
* de website is in ontwikkeling

Vergadering 1 december:
* evaluatie houthakkers- en waterputtersavond: het was erg gezellig. Er waren 44 belangstellenden. We aten soep, hartige taarten en salades en luisterden naar de verhalen en keken naar de beelden van de fam. Joosten en de microkredieten;
* gedetailleerde organisatie adventsmarkt aan de hand van de checklist van vorig jaar. De posters zijn klaar!
* de website is on-line: www.sov-veere.nl

4. Activiteiten

In het jaar 2010 hebben wij ons gepresenteerd en actief bezig gehouden met de volgende activiteiten:

4 januari                     bijeenkomst met Waldemar en Annette Schulz
4 april                         collecte in de Koorkerk te Middelburg voor schoolmeubilair EFAS; opbrengst € 441,68
11 april                        collecte in de PK Veere voor schoolmeubilair EFAS; opbrengst € 150,95
15 mei                         presentatie en verkoop op open dag bij Kaasboerderij Schellach. We verzorgen de koffie, thee en gebak (€ 700,00) en verkopen
                                    onze artikelen (€ 208,80)
6, 13 en 27juli           deelname aan historische markt in Veere
11 juli                          collecte in PK Veere; opbrengst € 141,75
3 augustus                verzorgen stempelpost Terre des Hommes fietstocht; opbrengst € 1278,55
10,24 en 31 augustus  deelname aan historische markt in Veere totale opbrengst 6 marktdagen € 2644,65
12 september           verzorgen van de koffie, thee, limonade en cake na de hagenpreek bij minicamping Elzenoord in Vrouwenpolder; opbrengst                                              € 356,50
9 oktober                  presentatie en verkoop op open dag en 100-jarig bestaan Rabobank, bij Schellach; opbrengst € 370,20
11 oktober                 bijpraatdag met fam. Schulz, die 3 weken in Brazilië zijn geweest
21 oktober                presentatie en deelnemen aan workshop tijdens Millenniumevenement bij de Gemeente Veere te Domburg
12 november           gezamenlijk eten met donateurs, houthakkers en waterputters, omlijst met verhalen en beelden uit Tanzania en een presentatie
                                   over microkredieten
5 december             collecte in de PK Veere voor Solidaridad; opbrengst € 200,66
10 en 11 december     organiseren en deelnemen aan de Adventsmarkt in Veere. Nieuwe deelnemer: Oikocredit Nederland
                                   Opbrengst  ruim € 2900,00

5. Financieel overzicht

BALANS per 31 december 2009/2010

2009               2010                   2009             2010
Liq.middelen  €     20.703,89 €    23.113,33
Tent.middelen          P.M.               P.M.
Marktvoorraad         P.M.               P.M.
Res. Solidaridad
Res. Sobradinho                                                     3.500,00           4.900,00
Res. Tanzania
Res. Oeganda
Res. project onverdeeld                                     16.775,80         17.941,82
Res. organisatie kosten                                            156,78
Stichtingskapitaal                                                      271,51               271,51
——————————————————————————————

€  20.703,89  €  23.113,33     €   20.703,89   €   23.113,33

BATEN:

Rente                      378,01          362,30
Subsidie                 500,00           250,00
Netto acties         7.246,07        7.517,46
diversen                 100,00             -,-
Gift/donatie:
Solidaridad             440,02            -,-
Sobradinho          1.388,31      1.546,66
Tanzania                  261,32      1.100,00
Oeganda                       -,-                  -,-
Algem.Proj.           1.891,25     2.594,50
Onttrokken aan res.:
Organisatie kost.    134,40         156,58
Sobradinho           3.500,00             -,-
Waterput              2.414,25             -,-
Algemeen             1.144,74             -,-

€  19.398,37  € 13.527,50

LASTEN:

Secretariaat                                                     360,41                      287,41
Organisatie kosten                                          273,99                      174,50
div. kosten (bank)                                            288,47                      199,57

AFDRACHTEN:
Solidaridad                                                     1.000,00                   1.000,00
Sobradinho                                                         5.025,50                     4.000,00
Tanzania                                                              5.300,00                     5.300,00
Oeganda                                                              2.900,00                         -,-
Sri Lanka                                                               750,00                        -,-
Toevoeging  res.:
Algemeen                                                                  -,-                   2.566,02

€  19.398,37         € 13.527,50

Reservering  organisatiekosten:

Saldo 1 jan.  €  156,58           secr.kosten   €   287,41

Subsidie           250,00            org. kosten         174,50

Algem.mid.      55,33           Saldo 31 dec.          -,-

€    461,91                                     €  461,91

OVERZICHT VAN DE PROJECTEN 2010

 TanzaniaOegandaSobradinhoSolidaridadAlgemeen
Reserv.per 1 jan.  3500,00 16.775,80
Inkomsten1.100,00 1.546,66  
Uitgaven res.     
Uitgaven t.l. van algem.rek.4.200,00 2.453,341.000,00 
TOTAAL naar PROJECT5.300,00 4.000,001.000,00 
Toegevoegd per 31/12      1.176,02
Reserv. 31/12  3.500,00 + 1.400,00 17.941,82

 

Enkele hoofdlijnen:

Totaal naar de projecten overgemaakt:  €  10.300,00

Acties brachten op:  €  8.799,58 minus inkoop €  1.282,12  =  €  7.517,46
Er kwam aan giften binnen : €  5.241,16
Organisatiekosten kon niet helemaal uit subsidiebedrag worden betaald; tekort €  55,33.

Er is meer binnengekomen dan uitgegeven, want wat we hadden ingecalculeerd voor de Crèche in Brazilië in 2010 is pas in maart 2011 overgemaakt. Was het wel in 2010 uitbetaald dan zou op de reserve zijn ingeteerd.

6. Samenstelling bestuur

Gedurende het jaar 2010 bestond het dagelijks bestuur van de Stichting.
Ontwikkelingssamenwerking Veere uit de volgende personen:
Theo Schelhaas                      voorzitter tot 19 mei
Ellen Vooijs-Harmsen            voorzitter vanaf 19 mei
Nel Heij-van der Heijden       penningmeester
Wilma Franke-Evertse           secretaris

Draagt u de stichting een warm hart toe? Maak dan uw familie, buren en vrienden warm voor onze stichting, zodat zij ook kunnen bijdragen aan onze projecten in Oeganda, Tanzania en Brazilië. Informatie over ons en onze projecten kunt u ook vinden op www.sov-veere.nl