Geboorte
Het is ergens in het jaar 1972. In de keuken van de hervormde pastorie in Veere besluit een handjevol merendeels jongvolwassenen zich samen te gaan verdiepen in derde-wereld-problemen, nauwelijks vermoedend waartoe dat zou kunnen leiden. Elders in de pastorie werden trouwens tegelijkertijd de kiemen gelegd voor een cantorij en een één-procent-groep.

De notulen van de hervormde kerkenraad van september in datzelfde jaar melden dat ‘de derdewereldgroep’ nog niet is gestart.

Toch moet het toen ongeveer zijn gebeurd. Er zijn geen verslagen gevonden van de eerste onwennige gezamenlijke stappen van de vijf of zes leden van de nieuwe ‘organisatie’, allen behorend tot de hervormde gemeente of de gereformeerde kerk in Veere.

Gedaanteverandering
In de loop van de jaren voegden zich eerst ook leden van andere kerken bij het startgroepje (dat nu officieel de naam Derde Wereld Groep had gekregen), en vervolgens ook personen die geen binding met een kerk hebben.

De groep maakt nu formeel geen deel meer uit van de (inmiddels samengevoegde) protestantse gemeente van Veere, en is dus niet meer verplicht verantwoording af te leggen aan de kerkenraad van deze gemeente. Wel is er nog steeds een bijzonder hartelijke band met deze gemeente, zoals die tussen een volwassen kind en zijn ‘ouderlijk huis’.

Om als rechtspersoon te kunnen optreden hebben we eind jaren ’90 de stichtingsvorm aangenomen. Sindsdien heten we Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere (S.O.V.).

De stichtingsvorm is gekozen opdat het dagelijks bestuur (voor de wet identiek met de stichting) zo nodig snel kan handelen. Maar we hebben tegelijkertijd afgesproken dat alle belangrijke besluiten worden genomen als waren we een vereniging (waar alle leden  stemrecht hebben).